• Bồn nhựa đứng cao cấp
Bồn nhựa cao cấp: Bồn đứng - 300 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 300D
300 lít
680 x 1.040 (Đường kính - Cao)

1.500.000 VNĐ
Bồn nhựa cao cấp: Bồn đứng - 500 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 500D
500 lít
770 x 1.240 (Đường kính - Cao)

2.100.000 VNĐ
Bồn nhựa cao cấp: Bồn đứng - 700 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 700D
700 lít
920 x 1.260 (Đường kính - Cao)

2.600.000 VNĐ
Bồn nhựa cao cấp: Bồn đứng - 1000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 1000D
1000 lít
1.050 x 1.490 (Đường kính - Cao)

3.300.000 VNĐ
Bồn nhựa cao cấp: Bồn đứng - 1500 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 1500D
1500 lít
1.200 x 1.600 (Đường kính - Cao)

4.400.000 VNĐ
Bồn nhựa cao cấp: Bồn đứng - 2000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 2000D
2000 lít
1.310 x 1.700 (Đường kính - Cao)

6.000.000 VNĐ
Bồn nhựa cao cấp: Bồn đứng - 3000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 3000D
3000 lít
1.460 x 1.930 (Đường kính - Cao)

8.000.000 VNĐ
Bồn nhựa cao cấp: Bồn đứng - 4000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 4000D
4000 lít
1.700 x 2.150 (Đường kính - Cao)

10.500.000 VNĐ
Bồn nhựa cao cấp: Bồn đứng - 5000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NC 5000D
5000 lít
1.800 x 2.400(Đường kính - Cao)

14.000.000 VNĐ