• Bồn INOX nằm
Bồn nước Inox: Bồn nằm - 350 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 350N
350 lít
1.150 x 680 x 850 (Dài - Rộng - Cao)

2.300.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn nằm - 500 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 500N
500 lít
1.200 x 750 x 920 (Dài - Rộng - Cao)

2.580.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn nằm - 700 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 700N
700 lít
1.420 x 980 x 920 (Dài - Rộng - Cao)

3.000.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn nằm - 1.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 1000N
1.000 lít
1.450 x 970 x 1,150 (Dài - Rộng - Cao)

3.850.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn nằm - 1.500 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 1.500N
1.500 lít
1.500 x 1.290 x 1.430 (Dài - Rộng - Cao)

5.750.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn nằm - 2.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 2000N
2.000 lít
1.900 x 1.190 x 1.430 (Dài - Rộng - Cao)

7.600.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn nằm - 3.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 3000N
3.000 lít
2.700 x 1.190 x 1.430 (Dài - Rộng - Cao)

10.800.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn nằm - 4.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 4000N
4.000 lít
3.510 x 1.450 x 1.700 (Dài - Rộng - Cao)

14.000.000 VNĐ
Bồn nước Inox: Bồn nằm - 5000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 5000N
5000 lít
3.510 x 1.450 x 1.700 (Dài - Rộng - Cao)

17.000.000 VNĐ
Bồn nước inox: Bồn nằm - 6.000 lít Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
ST 6000N
6000 lít
4.050 x 1.450 x 1.680 (Dài - Rộng - Cao)

20.000.000 VNĐ